caguirofie

哲学いろいろ

I. URAGAVAGGA.
1. U1~agasutta.
1. Yo, 1 uppatitarp. vineti kodha111
visatal11 ~ sappavisarp. va osadhehi,
so bhikkhu jahati oraparal11
urago jinnam iva tacarp. pural~al11'