caguirofie

哲学いろいろ

 M の話(20)

身 の話

 • mö :身(=も・む);
  • 蛻(身(も)‐抜け)・骸(身(む)‐くろ(≒殻))
  • → mö-i > mi ⇒ 身(み)
 • mö-ku > muku :身‐く( k が変化移行の相)⇒向く
  • muk-a- :向か-(未然形=不定相)
  • muk-i :向き(連用形=概念相)
  • muk-ö- > muku- :向く‐(連体形=保留相)
 • mokomoko; mukumuku もこもこ;むくむこ
 • mogomogo もごもご