caguirofie

哲学いろいろ

2011-06-23から1日間の記事一覧

Rom11

Roâ-ma 11 1934 Vietnamese Bible (VIET)26 vậy thì cả dân Y-sơ-ra-ên sẽ được cứu, như có chép rằng: Đấng Giải cứu sẽ đến từ Si-ôn, Cất sự vô đạo ra khỏi Gia-cốp;